Εξέταση – ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας – Υποβολή προτάσεων

poasy4
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 605/5/20-α

Προς:

1) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

2) Ομάδες Εργασίας (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Θέμα: «Εξέταση – ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας – Υποβολή προτάσεων»

Συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε, το με αριθμό πρωτοκόλλου 1005/18/359665 έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με συνημμένη την υπ’ αριθμ. 20037 από 17/02/2018 διαταγή κ. Αρχηγού του Σώματος και παρακαλούμε όπως, ανυπερθέτως και αποκλειστικώς με καταληκτική ημερομηνία αυτή της 05/03/2018 μας αποστείλετε τις σχετικές με το θέμα προτάσεις σας. Οι προτάσεις αυτές, θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από κοινού τόσο με τις αρμόδιες επιτροπές της Ομοσπονδίας μας, όσο και με το Επιτελικό Γραφείο του κ. Αρχηγού προκειμένου, σε σύντομο και εύλογο χρόνο να ενταχθούν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα προτεραιοποίησης και σταδιακής υλοποίησης τους, με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που πρέπει να διέπει το αστυνομικό προσωπικό.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *